டச்சிங் படம் !

கடிதம் கை நீட்டி அரவணைக்கும் எனும் கூற்றை ‘விழி’ப்படுத்தினால் இப்படித் தான் இருக்கும் !

letter.JPG

Advertisements

6 comments on “டச்சிங் படம் !

  1. How true it is, I havent written a letter for 20 years now(still I am not very old)……. always using phone, mobile and e-mails…..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s