திகிலூட்டும் சாலை !!!

Stremnaya road is called the road of death and its situated in Bolivia:
மின்னஞ்சலில் வந்தது. உண்மையா தெரியாது 🙂

ஆட்டோ ஓடும் சென்னைதான் இதைவிட பயங்கரமான மரணத்தின் சாலை என்று நீங்கள் நினைத்தால் ஒத்துக் கொள்வதைத் தவிர எனக்கு வேறு வழியில்லை !

road2.jpg

road3.jpg

road4.jpg