திகிலூட்டும் சாலை !!!

Stremnaya road is called the road of death and its situated in Bolivia:
மின்னஞ்சலில் வந்தது. உண்மையா தெரியாது 🙂

ஆட்டோ ஓடும் சென்னைதான் இதைவிட பயங்கரமான மரணத்தின் சாலை என்று நீங்கள் நினைத்தால் ஒத்துக் கொள்வதைத் தவிர எனக்கு வேறு வழியில்லை !

road2.jpg

road3.jpg

road4.jpg

Advertisements

One comment on “திகிலூட்டும் சாலை !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s