தோழியின் கோஷமும், கோழியின் தோஷமும்.

கோழிகளைக் காப்பாற்றுங்கள் கோஷம் பெர்லினில் இருந்து.

kozhi.jpg

கோழிகளிடமிருந்து காப்பாற்றுங்கள் கோஷம் இந்தியாவிலிருந்து

kozhi3.jpg

ஒண்ணுமே புரியலே உலகத்துல…