வசீகரித்த படங்கள்

இந்தப் படங்களைப் பார்த்ததும்.. வாவ்.. என்ன ஒரு வசீகரிக்கும் கற்பனை என்று தோன்றியது.

மஞ்சள் முகம்
1.jpg

நீல விழி

2.jpg

பச்சை நகம்

3.jpg

உதட்டு இருக்கை

4.jpg


உங்களையும் இவை வசீகரித்தால் தவறில்லை
வசீகரிக்கவில்லையெனில் அது என் தவறில்லை.
🙂