பலூண் ஆடை அழகிகள் !!

பலூன்களால் ஆடைகள் அணிந்திருக்கும் அழகிகளை கத்தாழ கண்ணால குத்தாம பாருங்க 🙂

one.jpg

two.jpg

three.jpg

four.jpg

Advertisements

5 comments on “பலூண் ஆடை அழகிகள் !!

  1. கத்தாழ கண்ணால குத்தாம பாருங்க

    “றொம்பத்தான் லொள்ளு.”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s