வியப்பூட்டிய விளம்பரங்கள்

விளம்பரங்கள் வசீகரமானவை. அழகான விளம்பரங்கள் ஒரு குறும்படம் போல என்று சொல்லலாம். அது சொல்லும் செய்திகள் வீரியமானவை.

இந்த மூன்று விளம்பரங்களையும் பாருங்களேன்.

 

நிறபேதம் வேண்டாமே

ெண்குழந்தைகளைக் கொல்லாதீர்கள்

ுழந்தைகள் பெற்றோரிடமிருந்தே அனைத்தையும் கற்றுக் கொள்ளும்