தைப் பொங்கலும், ஜீன்ஸ் பெண்களும்

  

காலண்டர்கள்
சிவப்பு
மைல் கல்லில்
பொங்கல்  என்கின்றன.
 
கிளிக்கினால்
பூச்சிந்தும் இணைப்புகளுடன்
மின்னஞ்சல்கள்
வாழ்த்துச் சொல்கின்றன
 
ஃபேஸ்புக் வாசிகளின்
வால்களில்
வாழ்த்துச் சுவரொட்டிகள்
ஒட்டப்பட்டிருக்கின்றன.

அவசரக் விரல்களுக்காய்
டுவிட்டர் கிளிகள்
வாழ்த்துத் தானியங்களை
கொத்தி விதைக்கின்றன.

கைக்கெட்டும் தூரத்து
நண்பனுக்கும்
ஆர்குட்டு தான் வசதிப்படுகிறது
வாழ்த்துச் சொல்ல.

இணையம் இல்லா
அப்பாவிகளுக்காய்
எஸ்.எம்.எஸ் கள்
நட்சத்திரப் புள்ளிகளுடன்
டிஜிடல் கரும்புகளை
ஏற்றுமதி செய்கின்றன.

செல்போனும் இல்லாதவர்கள்
சபிக்கப்பட்டவர்கள்
அவர்களுக்கு
விழாக்கால வாழ்த்துகள்
தடைவிதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

பொங்கலுக்குக்
கொம்பு கழுவ
மாடுகிடைக்காத அவஸ்தையில்
டிஷ் கிராமங்களும்
திகைக்கின்றன.

“வாட்ஸ் பொங்கல் மாம் ?”
எனும்
மெட்ரிகுலேஷனின் கேள்விக்கு
இட்ஸ் சம் டமிலர் ஃபெஸ்டிவல் டியர்
என்கின்றனர்
கழுத்தில் டேக் மாட்டிய ஜீன்ஸ் மம்மிகள்.
 

இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்.

 பிடித்திருந்தால் வாக்களியுங்கள்