பைபிள் மனிதர்கள் 46 (தினத்தந்தி) எரொபவாம் ( யெரொபெயாம்)

சாலமோன் மன்னனுடைய ஆட்சி கடவுளின் வழியை விட்டு விலகியது. கடவுளின் கோபம் அவன் மீது திரும்பியது.

சாலமோன் மன்னனின் பணியாளர்களில் எரொபவாம் என்றொருவர் இருந்தார். அவனுடைய திறமைகளைக் கண்ட மன்னன் அவருக்கு பணியாளர்களைக் கண்காணிக்கும் பொறுப்பைக் கொடுத்தார். எரொபவாமின் மனமோ மன்னனுக்கு எதிராகவே இருந்தது.

ஒரு நாள் எரொபவாம் எருசலேம் நகரை விட்டு வெளியே சென்றார். வழியில் அகியா என்றொரு இறைவாக்கினர் அவனைச் சந்தித்தார். இறைவாக்கினர் தனது தோளில் கிடந்த புத்தம் புது சால்வையை எடுத்துக் கிழிக்க ஆரம்பித்தார். பன்னிரண்டு துண்டுகளாக அதைக் கிழித்தார்.

“இது தான் இஸ்ர‌யேலின் ப‌ன்னிர‌ண்டு கோத்திர‌ங்க‌ள். இதில் ப‌த்து குலங்களுக்கு நீ அரசனாவாய், தாவீதை முன்னிட்டு சாலமோனின் மகன் ஒரு குலத்துக்கு மன்னனாவான்” என்ப‌தே க‌ட‌வுளின் வாக்கு என்றார்.

இந்த‌ விஷ‌ய‌த்தைக் கேள்விப்பட்ட சாலமோன் எரொபவாமைக் கொல்ல‌ வேண்டும் என‌ துடித்தார். தப்பியோடிய எரொபவாமோ எகிப்தில் த‌ஞ்ச‌ம் புகுந்தார்.

கால‌ம் சென்ற‌து. ம‌ன்ன‌ன் சால‌மோன் இற‌ந்து விட்டார். இப்போது அவ‌ருடைய‌ ம‌க‌ன் ரெக‌பெயாம் ம‌ன்ன‌னாக‌ வேண்டும் என‌ ம‌க்க‌ள் விரும்பினார்க‌ள். சால‌மோன் ம‌ன்ன‌ன் இற‌ந்த‌தை அறிந்த எரொபவாம் இஸ்ரயேல் திரும்பினார்.

இஸ்ர‌யேல் ம‌க்க‌ள் சால‌மோன் ம‌ன்ன‌னின் ம‌க‌ன் ரெக‌பெயாமிட‌ம் வ‌ந்தார்க‌ள்.

“உங்க‌ள் த‌ந்தை எங்க‌ள் மேல் சும‌த்திய‌ க‌டுமையான‌ ப‌ழுவைக் குறையுங்க‌ள். அப்போது நாங்க‌ள் கால‌மெல்லாம் உங்க‌ளுட‌னே இருப்போம்”

‘ச‌ரி.. மூன்று நாட்க‌ள் க‌ழிந்து வாருங்க‌ள் சொல்கிறேன்”

“இவ‌ர்க‌ளுக்கு நான் என்ன‌ ப‌தில‌ளிக்க‌லாம்”  அர‌சவை முதியோர்க‌ளிட‌ம் ஆலோசனை கேட்டான் ரெக‌பெயாம்.

“இனிய‌ சொற்க‌ளைக் கூறுங்க‌ள். அப்போது உங்க‌ளுக்கு அவ‌ர்க‌ள் துணை நிற்பார்க‌ள்” என்ற‌ன‌ர்.

அதே கேள்வியை இளைஞ‌ர்க‌ளிட‌மும் கேட்டான்.

“நீ சால‌மோனை விட‌ பெரிய‌வ‌ன். அவ‌ரை விட‌க் க‌டின‌மான‌ ப‌ழுவையும், த‌ண்ட‌னைக‌ளையும் கொடுத்தால் தான் ம‌க்க‌ள் உன்னோடு கூட‌ இருப்பார்க‌ள்” என்றார்க‌ள்.

ரெக‌பெயாம் மூத்தோர் சொல்லைத் த‌ட்டி விட்டு, இளைஞ‌ர் சொன்ன‌ ப‌திலை ம‌க்க‌ளிட‌ம் சொன்னான். அது இறைவ‌னின் திருவுள‌த்தால் ந‌ட‌ந்த‌து. ம‌க்க‌ள் அனைவ‌ரும் ரெக‌பெயாமுக்கு எதிராக‌க் கிள‌ர்ந்து எழுந்தார்க‌ள்.

“விஷ‌ய‌ம் தெரியுமா ? எரொபவாம் என்றொரு சிறந்த‌ நிர்வாகி இருந்தானே, அவ‌ன் மீண்டும் இஸ்ர‌யேலுக்கு வ‌ந்திருக்கிறானாம்” த‌க‌வ‌ல் க‌சிய‌, ம‌க்க‌ள் அவனையே த‌ங்க‌ள் ம‌ன்ன‌னாக்க‌ வேண்டும் என‌ முடிவெடுத்தார்க‌ள். யூதா குல‌ம் த‌விர ம‌ற்ற‌ அனைவ‌ரும் இப்போது எரொபவாமை ம‌ன்னனாக்கினார்க‌ள்.

ரெக‌யெபாம் க‌டும் கோப‌ம‌டைந்தான். உட‌னே பென்ய‌மின் குல‌த்திலிருந்து ஒரு இல‌ட்ச‌த்து எண்ப‌தாயிர‌ம் வீர‌ர்க‌ளைத் திர‌ட்டினார். போருக்கு ஆய‌த்த‌மானான். ஆனால் க‌ட‌வுளின் வாக்கு அவ‌ர்க‌ளுக்கு இறைவாக்கின‌ர் “செம‌யா” மூல‌ம் கூற‌ப்ப‌ட்ட‌து.

“ந‌ட‌ப்ப‌வையெல்லாம் க‌ட‌வுளின் திட்ட‌ப்ப‌டி ந‌ட‌க்கின்ற‌ன‌. என‌வே நீங்க‌ள் க‌ட‌வுளுக்கு எதிரே நிற்க‌வேண்டாம். வீடுக‌ளுக்குச் செல்லுங்க‌ள்”.

ம‌க்க‌ள் க‌ட‌வுளின் வாக்கைக் கேட்ட‌ன‌ர். எரொபவாம் ம‌ன்ன‌னுக்கு எதிரான‌ யுத்த‌ம் த‌விர்க்க‌ப் ப‌ட்ட‌து. கால‌ம் க‌ட‌ந்த‌து. எரொப‌வாமின் ஆட்சி தொட‌ர்ந்த‌து. ரெக‌யெபாம் ஆட்சி செய்த‌ எல்லைக்குள் தான் இஸ்ரயேலர்களின் புனிதஸ்தலமான எருச‌லேம் தேவால‌ய‌ம் இருந்த‌து.

அந்த‌ ஊருக்கு மக்கள் தொடர்ந்து போனால் மீண்டும் என்னை விட்டு விட்டு ரெக‌பெயாமை அர‌ச‌னாக்கி விடுவார்க‌ளோ என‌ அஞ்சினான் எரொபவாம். க‌ட‌வுளின் வாக்கை ம‌ற‌ந்தான். க‌ட‌வுளின் அன்பை ம‌ற‌ந்தான். அவ‌ர் த‌ந்த‌ வெற்றிக‌ளை ம‌ற‌ந்தான். மக்கள் எருசலேமுக்குச் செல்வதைத் தடுக்க, அவ‌ன‌து நாட்டில் வேற்று தெய்வ‌ங்க‌ளுக்குக் கோயில் க‌ட்டி, ம‌க்க‌ளை வ‌ழிப‌ட‌த் தூண்டினான். லேவிய‌ர் குலத்தின‌ர் அல்லாத‌வ‌ரை குருக்க‌ளாக‌வும் ஏற்ப‌டுத்தினான்.

ம‌க்க‌ள் எருச‌லேமுக்குப் போகாம‌ல் இருப்ப‌த‌ற்காக‌ அதே நாளில் ஒரு விழாவையும் உண்டாக்கினான். அந்த‌ விழா நாளில் பீட‌த்துக்கு முன்னால் நின்று ப‌லி செலுத்த ஆய‌த்த‌மானான். அப்போது அங்கே வ‌ந்தார் ஒரு இறைய‌டியார்.

“இதோ இப்ப‌லிப்பீட‌ம் இடிந்து விழும். சாம்ப‌ல் சித‌றிப்போகும். ” என்று உர‌த்த‌ குர‌லில் சொன்னார். எரொபவாம் கோப‌ம‌டைந்து கையை நீட்டி

“பிடியுங்க‌ள் அவ‌னை” என்றான். நீட்டிய‌ அவ‌னுடைய‌ கை ம‌ட‌ங்க‌வேயில்லை. அதிர்ச்சிய‌டைந்த‌ ம‌ன்ன‌ன் ச‌ட்டென‌ ப‌ணிந்து, “என் கையைக் குண‌மாக்குங்க‌ள்” என‌ கெஞ்சினான். இறைய‌டியார் ஆண்ட‌வ‌ரிட‌ம் வேண்டினார், கை ச‌ரியான‌து.

“இறைய‌டியாரே வீட்டுக்கு வாருங்கள். அன்ப‌ளிப்புக‌ளைப் பெற்றுச் செல்லுங்க‌ள்” என்றான் ம‌ன்ன‌ன்.

“நீ உன் வீட்டில் பாதியைத் த‌ந்தாலும் வேண்டாம். இந்த‌ இட‌த்தில் உண‌வு அருந்த‌வோ, த‌ண்னீர் குடிக்க‌வோ கூடாது. என‌ க‌ட‌வுள் சொல்லியிருக்கிறார்” என்று சொல்லிவிட்டு‌  கிள‌ம்பினார்.

க‌ட‌வுளால் தேர்ந்தெடுக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ எரொப‌வாம் பின்னர்  ம‌க‌னையும் இழ‌ந்து, க‌ட‌வுளின் அருளையும் இழ‌ந்து இற‌ந்து போனான்.

தேவைய‌ற்ற‌ ப‌ய‌ங்க‌ளும், க‌ட‌வுளின் வாக்குத‌த்த‌த்தின் மீதான‌ ந‌ம்பிக்கையின்மையும் ந‌ம‌து மீட்பை அழித்து விடும் என்ப‌தே எரொப‌வாமின் வாழ்க்கை ந‌ம‌க்குச் சொல்லும் பாடமாகும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s