தங்கத்தாமரை மகளே

டோக்கியோவில் ஒரு விளம்பர நிகழ்ச்சிக்காக தங்கத்தாலேயே ஆடை நெய்து அசத்தல் நடை நடந்த அழகி.

gold2_tokyo.jpg

ஆடையில் இருப்பது 365 ஆஸ்திரேலிய தங்க நாணயங்கள்.

gold1_365ausgoldcoins.jpg

போகிற போக்கில் யாராவது அவிழ்த்துக் கொண்டு ஓடி விடக் கூடாது என்பதற்காக கூடவே ஒரு பாதுகாப்பு அதிகாரி !

gold3.jpg